Dla jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia, zarówno odpłatnych jak i refundowanych przez NFZ, oferujemy opracowanie dedykowanego systemu rachunkowości zarządczej.

System ten pozwala na zbieranie rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Spełnia on wymogi projektowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Prace nad dedykowanym systemem rachunkowości zarządczej podzielone są na trzy etapy.

ETAP 1

Audyt istniejącego systemu rachunku kosztów w analiza procesów i organizacji oraz stosowanego rachunku kosztów, ocena z punktu widzenia potrzeb zarządczych i diagnoza zmian

ETAP 2

Opracowanie założeń do projektu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników, w tym struktur analitycznych kosztów rodzajowych, podmiotowych i przedmiotowych (Zespoły 4 i 5 ZPK), zasad ewidencji i rozliczania kosztów świadczeń podmiotów wewnętrznych, metod kalkulacji realizowanych usług medycznych i pozostałych produktów, a także wyodrębnienie centrów odpowiedzialności dla potrzeb budżetowania i sprawozdawczości wewnętrznej

ETAP 3

Opracowanie systemu budżetowania przychodów i kosztów oraz struktur raportów wewnętrznych uzyskiwanych z systemu wielozadaniowego rachunku kosztów i wyników w Jednostce