Odchodzenie przedsiębiorstw od produkcji masowej, tradycyjnych metod zarządzania i wdrażanie zasad szczupłego przedsiębiorstwa (Lean Enterprise) wymaga jednoczesnego zastosowania nowych metod zarządzania  (Lean Management) i nowych metod rachunkowości (Lean Accounting), w tym w szczególności szczupłej rachunkowości zarządczej (Lean Management Accounting – LMA).

Celem LMA jest eliminowanie rozbudowanych, skomplikowanych, zbytecznych raportów oraz transakcji i tradycyjnych  metod rachunkowości zarządczej  zorientowanych na kontrolę ex post działań operacyjnych (np. rachunek kosztów standardowych).

Nadrzędną zasadą w LMA stosowaną w generowaniu i komunikowaniu informacji finansowych i niefinansowych jest koncepcja ścieżki przepływu (flow-path) przyjęta w Lean Manufacturing i Lean Management. Głównym obiektem pomiaru kosztów i wyników w LMA jest strumień wartości.

Z praktyki szczupłych przedsiębiorstw, zaliczanych do klasy światowej wynika, że zastosowanie zasad LMA ma charakter kompleksowy i wymaga, tak samo jak w Lean Management, jednoczesnego wdrożenia kilku nowych metod.

W LMA stosowane są:

  • rachunek kosztów celu (Target Costing),
  • rachunek cyklu życia produktu, rachunek redukcji kosztów (Kaizen Costing),
  • rachunek kosztów cech i charakterystyk (F&C),
  • rachunek kosztów i wyników strumienia wartości,
  • tablice wyników,
  • metody międzyorganizacyjnego zarządzania kosztami w relacji klient-dostawca.