Znaczna część realizowanych przez T.G. RaFiB Sp. z o.o. projektów obejmuje stworzenie systemu budżetowania i kontroli kosztów, przychodów i wyników. Prace te obejmują między innymi:

  • opracowanie struktury budżetów podmiotów wewnętrznych obejmujących koszty proste i złożone z podziałem kosztów na stałe i zmienne
  • przygotowanie rachunku odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności podstawowej i pomocniczej
  • opracowanie systemu analizy odchyleń dla wewnętrznych ośrodków odpowiedzialności za zysk oraz dla firmy jako całości (monitorowanie wyniku finansowego firmy)
  • określenie zasad funkcjonowania systemu budżetowania i kontroli kosztów